Registru Hotarari pe anul 2020
An: Nr.: Secventa  
PreviousInapoi  NextInainte
Nr. hot.Titlul hotararii
Deschide
1PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA
Deschide
2PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL ,DOAMNEI MORAR OLIVIA DIANA
Deschide
3PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI DRULEA DORIN VALENTIN
Deschide
4PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENŢEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA
Deschide
5PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENŢEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE ,CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA
Deschide
6PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE,A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,A COFINANTARII PROIECTULUI ”PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BISTRITA NASAUD’’ FINANTAT PRIN POIM 2014-2020,A PLANULUI ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR LA APĂ ȘI CANALIZARE ÎN PERIOADA 2018-2025 PRECUM ŞI MANDATAREA SPECIALĂ A REPREZENTANTULUI MUNCIPIULUI BISTRITA,DOMNUL PRIMAR OVIDIU TEODOR CREŢU,SĂ VOTEZE SI SĂ SEMNEZE IN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE IN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD ADOPTAREA HOTĂRÂRII PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL ’’PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL BISTRITA-NASAUD’’ FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURA MARE (P.O.I.M.) 2014/2020 SI A PLANULUI ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR / STRATEGIA TARIFARĂ SI SĂ SEMNEZE ACTUL ADIŢIONAL PENTRU INCLUDEREA PLANULUI ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR IN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE IN JUDETUL BISTRITA-NASAUD NR.3/17.09.2008
Deschide
7PRIVIND APROBAREA PREŢULUI DE REFERINŢĂ AL MASEI LEMNOASE PE PICIOR,PRECUM ŞI A PREŢURILOR DE VALORIFICARE DIRECTĂ A MATERIALELOR LEMNOASE CARE SE RECOLTEAZĂ DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BISTRIŢA,PENTRU ANUL 2020
Deschide
8PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE COMODAT ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BISTRIŢA ŞI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD,PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN INTRAREA CASTANULUI NR.2,SC. A,AP.3 ŞI SC. D,AP.44 – PARTER ,CU DESTINAŢIA DE „ACTIVITĂŢI SOCIAL CULTURALE - GRĂDINIŢĂ DE COPII”
Deschide
9PRIVIND ATESTAREA APARTENENŢEI LA PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BISTRIŢA A IMOBILULUI,TEREN ȘI CONSTRUCȚII,SITUAT ÎN MUNICIPIUL BISTRIŢA,STRADA CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR.15,AVÂND DESTINAȚIA DE SEDIU ADMINISTRATIV
Deschide
10PRIVIND APROBAREA ÎNSCRIERII ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA,A UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL BISTRIȚA,STR.CALEA MOLDOVEI
Deschide
11PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ŞI A PREŢULUI DE VÂNZARE A SPAŢIULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ,SITUAT ÎN MUNICIPIUL BISTRIŢA,ALEEA TIHUȚA NR.9,BL.9,SC.C,AP.43,CĂTRE ACTUALUL CHIRIAȘ,NUMITA SUCIU SIMONA ADRIANA
Deschide
12PRIVIND APROBAREA GHIDURILOR SOLICITANŢILOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA PE ANUL 2020 PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL,ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005
Deschide
13PRIVIND APROBAREA ÎNŢELEGERII DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL BISTRIŢA,JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD DIN ROMÂNIA ŞI ORAŞUL ZHANGJIAJIE,PROVINCIA HUNAN DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Deschide
14PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR.7/28.01.2019 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAŢIONALE „ADMINISTRAŢIE” DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BISTRIŢA ŞI SERVICIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL
Deschide
15PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE ,AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BISTRIŢA
Deschide
16PENTRU APROBAREA REALIZĂRII DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL ”STAȚII DE ÎNCĂRCARE A ACUMULATORILOR PENTRU AUTOVEHICULELE ELECTRICE ȘI ELECTRICE HIBRID PLUG-IN,ÎN MUNICIPIUL BISTRIȚA ”
Deschide
17PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII NR.70/12.05.2016 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA PENTRU APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE,A PROIECTULUI „RESTAURAREA BISERICII EVANGHELICE C.A. BISTRIŢA ÎN VEDEREA INTRODUCERII SALE ÎN CIRCUITUL TURISTIC INTERNAŢIONAL” ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,ÎN VEDEREA SOLICITĂRII FINANŢĂRII PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020,APELUL DE PROIECTE POR/2016/5/5.1/1
Deschide
18PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ ŞI A MECANISMULUI DE RECUPERARE A SUMELOR AVANSATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA,PENTRU BLOCURILE DE LOCUINŢE FINANŢATE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 “ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICENŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE – BISTRIŢA 7”-LOT II
Deschide
19PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR.81/2009 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE URGENŢĂ FAMILIILOR ŞI PERSOANELOR AFLATE ÎN SITUAŢII DEOSEBITE,CONFORM LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
Deschide
20PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE NECESARE ASIGURĂRII CONTRIBUȚIEI LA PROIECTELE FINANȚATE PRIN FONDURI STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020 ÎN VALOARE DE 9.476.463 LEI
Deschide
21PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA NR.6/30.01.2020 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE,A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,A COFINANŢĂRII PROIECTULUI „PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD” FINANŢAT PRIN POIM 2014-2020,A PLANULUI ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR LA APĂ ȘI CANALIZARE ÎN PERIOADA 2018-2025,PRECUM ŞI MANDATAREA SPECIALĂ A REPREZENTANTULUI MUNCIPIULUI BISTRIŢA,DOMNUL PRIMAR OVIDIU TEODOR CREŢU,SĂ VOTEZE ŞI SĂ SEMNEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,ADOPTAREA HOTĂRÂRII PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD”,FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURA MARE (P.O.I.M.) 2014/2020 ŞI A PLANULUI ANUAL DE EVOLUŢIE A TARIFELOR/STRATEGIA TARIFARĂ ŞI SĂ SEMNEZE ACTUL ADIŢIONAL PENTRU INCLUDEREA PLANULUI ANUAL DE EVOLUŢIE A TARIFELOR ÎN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD NR.3/17.09.2008
Deschide
22PENTRU APROBAREA PROIECTULUI “STAȚIE DE EPURARE ȘI CONDUCTE DE CANALIZARE LOCALITATEA COMPONENTĂ SLĂTINIȚA,MUNICIPIUL BISTRIȚA,JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
Deschide
23PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A CONTRACTELOR,PENTRU CONCESIONAREA,ÎNCHIRIEREA ȘI VÂNZAREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ ,SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI BISTRIȚA
Deschide
24PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA PE ANUL 2020 ŞI ESTIMAT PE ANII 2021-2023
Deschide
25PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI PUBLICE LOCALE „OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA” R.A. PE ANUL 2020
Deschide
26PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SOCIETĂŢII BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD S.R.L. PENTRU ANUL 2020 ŞI ESTIMAT PE URMĂTORII 2 ANI
Deschide
27PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.4/09.01.2017 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIILOR DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA A BUNURILOR IMOBILE,TEREN ŞI CONSTRUCŢII,PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BISTRIŢA,ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA,SAU SITUATE ÎN INCINTA ACESTORA
Deschide
28PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BISTRIȚA ȘI PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN – FILIALA JUDEȚEANĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD,PENTRU SPAȚIUL SITUAT ÎN STR.GH.ŞINCAI NR.16,CU DESTINAȚIA DE SEDIU PARTID
Deschide
29PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA A UNUI IMOBIL TEREN,SITUAT ÎN LOCALITATEA COMPONENTĂ SLĂTINIŢA
Deschide
30PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BISTRIȚA ȘI SOCIETATEA TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. PENTRU TERENURILE PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BISTRIŢA,PE CARE SUNT AMPLASATE 3 DULAPURI TELEFONICE STRADALE