Tipareste Tipareste

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL
Hotărârea nr. 207
PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCŢII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BISTRIŢA


Consiliul local al municipiului Bistriţa
întrunit în şedinţă ordinară
în data de 12.12.2019
având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 94688/04.12.2019 al Primarului municipiului Bistriţa
Raportul comun nr. 94688/04.12.2019 al Direcţiei de asistenţă socială Bistriţa şi Biroului resurse umane și organizare
Avizul favorabil nr.94688/ 09.12.2019 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală
Avizul favorabil nr.94688/ 11.12.2019 al Comisiei economice
prevederile Hotărârii nr.70/21.04.2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind înfiinţarea Direcţiei municipale de servicii sociale Bistriţa ca serviciu public cu personalitate juridică
de interes local
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Hotărârii nr.85/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistriţa
privind redenumirea Direcţiei municipale de servicii sociale Bistriţa în Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa
cu păstrarea personalităţii juridice şi aprobarea Organigramei
Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare
cu modificările și completările ulterioare
prevederile Hotărârii nr.215/19.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat în vederea derulării Proiectului privind combaterea violentei împotriva femeilor şi a violenţei domestice - ”VENUS -Împreună pentru o viață în siguranță!”
cu finanțare prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU)
axa prioritară 4
obiectivul specific 4
4
care vizează crearea şi dezvoltarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice (cod serviciu social 8790CR-VD-III)
prevederile Hotărârii nr.113/13.06.2019 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Direcției de asistentă socială Bistrița
prevederile Hotărârii nr.163/26.09.2019 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de asistenţă socială Bistriţa
adresa nr. 46549/2019
conexat cu nr.46547/2019 și nr.46543/2019 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
înregistrată la Primăria municipiului Bistrița sub nr.90973/19.11.2019
prevederile Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
cu modificările și completările ulterioare
prevederile Legii nr.272/2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului
republicată
cu modificările și completările ulterioare
prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011
cu modificările și completările ulterioare
prevederile Hotărârii nr.867/2015 a Guvernului României pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
cu modificările și completările ulterioare
în temeiul art. 129 alin.2 lit.”a”
alin.3 lit.”c”
art.139 alin.1 și art.409 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ
cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcţiei de asistenţă socială Bistriţa, conform anexelor nr.1 - 3, care fac parte din prezenta hotărâre.

ART.2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexele 1 și 2 din Hotărârea nr.85/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, privind redenumirea Direcţiei municipale de servicii sociale Bistriţa în Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa, cu păstrarea personalităţii juridice şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr.113/13.06.2019 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Direcției de asistentă socială Bistrița.

ART.3. – Primarul municipiului Bistriţa, prin Biroul resurse umane şi organizare și Directorul executiv al Direcției de asistență socială Bistrița vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, cu respectarea art.139, alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de 16 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” şi 2 abţineri din 20 consilieri prezenţi.

ART.5.- Prezenta hotărâre se postează pe portalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin grija Biroului resurse umane şi organizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare.

ART.6 – Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre:

-    Direcţiei de asistenţă socială Bistriţa;

  • Biroului resurse umane și organizare;
  • Primarului municipiului Bistrița
  • Instituţiei Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

Adoptată la data de: 12/12/2019.

Preşedinte,Contrasemnează,
KOZUK ANDREI IOANSECRETAR GENERAL
GAFTONE FLOARE


Anexe:
 

File Attachment Icon
Anexa 1 - Organigrama.xls
File Attachment Icon
Anexa 2 - Stat functii.xls
File Attachment Icon
Anexa 3 - ROF.doc